Panel používateľa

Obchodné podmienky

OZNAM O ZMENE WEBOWEJ ADRESY

Vážení zákazníci,

Radi by sme Vás informovali, že od 30.3. bude tento web zrušený a nahradený slovenskou verziou webu www.amcorth.com

Vaše objednávky prosím formulujte na stránke www.amcorth.com alebo priamo emailom - office@amcorth.com

Ak vám bude chýbať váš obľúbený produkt alebo určitá možnosť pri výbere produktu, neváhajte nás kontaktovať, budeme sa snažiť splniť vaše priania.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Prajeme veľa zdravia!

S pozdravom

Váš AMCORTH s.r.o. 

Všeobecné obchodné podmienky

AMCORTH, s.r.o.
so sídlom Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46742212, DIČ: 2023560077, IČ DPH: SK2023560077
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 82783/B

Článok 1
Predávajúci
Prevádzkovateľom webových stránok a predávajúcim je spoločnosť AMCORTH s.r.o., so sídlom Jozefa Hagaru 9, 83151 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 82783/B, IČO: 46742212, DIČ: 2023560077, IČ DPH: SK2023560077 (ďalej len „AMCORTH" alebo „Predávajúci").

Článok 2
Kupujúci
Kupujúci je osoba, ktorá si kúpi tovar Predávajúceho prostredníctvom kúpnej zmluvy na diaľku (prostriedkami diaľkovej komunikácie, najmä prostredníctvom webovej stránky Predajcu). Pri objednávke tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár, v ktorom uvedie:
a) meno, priezvisko, adresu bydliska, adresu doručenia tovaru, telefón na ktorom je zastihnuteľný a svoju e-mailovú adresu, ak je kupujúci spotrebiteľ, ktorý kupuje tovar na vlastnú spotrebu,
b) obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, ak je kupujúci podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti,
c) spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar a
d) spôsob dodania tovaru.

Článok 3
Kúpna cena
Kupujúci si vyberie tovar v internetovom katalógu na webovej stránke Predávajúceho. Kúpna cena zodpovedá cene, ktorá je uvedená v internetovom katalógu v čase objednania tovaru a je konečná vrátane DPH. Výška kúpnej ceny je potvrdená v e-maily o Potvrdení objednávky doručenom kupujúcemu.

Článok 4
Potvrdenie prijatia objednávky
Po odoslaní objednávkového formulára obdrží kupujúci obratom e-mailom Potvrdenie prijatia objednávky. V prípade doručenia tovaru na kupujúcim určenú adresu a platby dobierkou, tiež potvrdenie predpokladaného termínu doručenia. Predpokladaný termín doručenia tovaru je informatívny a o presnom termíne doručenia tovaru bude kupujúci včas telefonicky alebo emailom informovaný.

Článok 5
Zrušenie objednávky
Objednávku môže kupujúci zrušiť najneskôr v deň expedície tovaru zo skladu, a to na zákazníckej linke +421 907237979 alebo zaslaním e-mailu na office@amcorth.com.

Článok 6
Spôsob úhrady kúpnej ceny
Spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru je možný:
a) v hotovosti
b) na dobierku alebo
c) bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho.

Článok 7
Platba bezhotovostným prevodom na bankový účet
Pokiaľ sa kupujúci rozhodne pre úhradu kúpnej ceny tovaru bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, číslo účtu je: 5030807326/0900 (IBAN) SK4309000000005030807326, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky. Kupujúcemu bude tovar rezervovaný po dobu päť (5) dní od potvrdenia objednávky. Taktiež bude kupujúcemu odoslaný informačný e-mail s termínom doručenia tovaru na zvolenú adresu po pripísaní kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho do päť (5) dní, t.j. čas rezervácie, bude sa takéto nekonanie považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

Článok 8
Doručenie tovaru
Predávajúci poskytuje doručenie tovaru na adresu určenú kupujúcim „za 1. uzamykateľné dvere" pre malé zásielky do 30 kg hmotnosti v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod. s možnosťou opakovaného doručenia, alebo uloženie a prevzatie v najbližšom sklade dopravcu. Rozmerné a ťažké zásielky (nad 30 kg) sú doručované štandardným doručením „za 1. uzamykateľné dvere". Cena doručenia tovaru je uvedená v potvrdení objednávky Predávajúcim.

Článok 9
Doprava a doručenie tovaru
Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie zavinené dopravcom alebo nesprávnymi údajmi poskytnuté kupujúcim. Pri doručení a preberaní tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať neporušenosť obalu, prípadne ochranné lepiace pásky s logom AMCORTH. Akékoľvek zistené vady a poškodenia uvedie do sprievodného listu dopravcu. V prípade, ak bude mať kupujúci pochybnosti o neporušenosti obalu tovaru alebo tovaru, zásielku odmietne prevziať a dôvod uvedie do dokladu o doručení tovaru. Podpisom dokladu o doručení tovaru bez písomných výhrad kupujúci potvrdzuje, že tovar bol doručený v poriadku bez poškodenia a na neskoršie reklamácie tovaru z dôvodu porušenia obalu a mechanického poškodenia tovaru nebude braný ohľad a takáto reklamácia nebude uznaná s ohľadom na reklamačné podmienky dopravcu.

Článok 10
Osobný odber v prevádzke
Kupujúci sa môže rozhodnúť pre osobný odber v prevádzke Predávajúceho za internetové kúpne ceny. Podmienkou však je, aby bol vybraný tovar na webovej stránke v sklade dostupný. V takomto prípade dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku a Predávajúci rezervuje tovar za kúpnu cenu uvedenú v okamihu potvrdenia objednávky na webových stránkach vo vybranej predajni AMCORTH na dva (2) pracovné dni od potvrdenia objednávky. Pokiaľ kupujúci neprevezme objednaný tovar v rezervačnej lehote dvoch (2) pracovných dní, bude sa takéto nekonanie kupujúceho považovať za zrušenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Tovar je možné vyzdvihnúť najskôr dve (2) hodiny od odoslania objednávky. Kupujúci má právo si tovar v sklade AMCORTH prehliadnuť a následne uhradí kúpnu cenu za vybraný tovar.

Článok 11
Doklady
Spolu s tovarom kupujúci obdrží faktúru - daňový doklad, dodací list s dokladom o zaplatení tovaru, ktorý nahrádza i záručný list, pokiaľ nie je priložený. V prípade, ak záručný list k tovaru chýba (je uložený v plastovej obálke prilepenej na obale tovaru), je možné si ho vyžiadať na zákazníckej linke +421 901 717 227, avšak nie k všetkým tovarom sa prikladá záručný list.

článok 12
Odstúpenie od zmluvy zákazníkom
V súlade s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v platnom znení má kupujúci – spotrebiteľ (nie však podnikateľ – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do siedmich (7) pracovných dní od doručenia a prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný vrátiť nepoškodený tovar v nepoškodenom obale, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

Odstúpenie musí byť uskutočnené tak, že kupujúci doručí Predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy, a to e-mailom na office@amcorth.com , telefonicky na zákaznícku linku +421 901 717 227, alebo v prevádzke AMCORTH. Zakúpený tovar kupujúci doručí na svoje vlastné náklady pokiaľ tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, do prevádzky AMCORTH, alebo na adresu, ktorú mu oznámi zákaznícka linka po obdržaní oznámenia o odstúpení. Tovar odoslaný kupujúcim na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale bude na náklady kupujúceho zaslaný naspäť. Vrátený tovar musí byť v neporušenom stave, v akom bol pri prevzatí kupujúcim, a to vrátane kompletnej dokumentácie (záručný list, návody a príslušenstva) a bez známky používania a poškodenia obalu. Pokiaľ bude tovar nepoškodený a kompletný, predávajúci odošle peniaze na účet kupujúceho najneskôr do 15 dní. Pokiaľ by vrátený tovar bol akokoľvek poškodený či opotrebovaný alebo nekompletný, vyhradzuje si predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti vrátenej kúpnej cene.

Článok 13
Osobitné dojednania k doplnkovému bezplatnému tovaruAk Predávajúci ponúka pri kúpe tovaru kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný tovar ako dar prijme alebo odmietne. Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj darovacia zmluva, ktorej predmetom bude bezodplatný prevod takéhoto daru. Tento dar však nie je predaným tovarom, a preto Predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. V prípade, ak Predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na tieto vady kupujúceho pri ponuke daru upozorniť.

V prípade, ak má dar vady, na ktoré Predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený dar vrátiť. Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, odstupuje sa aj od darovacej zmluvy, ktorá je súčasťou kúpnej zmluvy a kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar. Nie je možné odstúpiť len od časti zmluvy, ale len kúpnej zmluvy ako celku.

Článok 14
Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim
Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť iba do okamihu odoslania tovaru, najmä z dôvodu momentálne vzniknutej nedostupnosti objednaného tovaru kupujúcim. O odstúpení je však Predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho. Pred odstúpením je Predávajúci oprávnený ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie. Kupujúci má právo odmietnuť náhradné plnenie a odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Článok 15
Záručné podmienky
Záručné podmienky spoločnosti AMCORTH pre uzatváranie zmlúv na diaľku sa riadia platnou právnou úpravou Slovenskej republiky – Občianskym zákonníkom v platnom znení a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti AMCORTH pre uzatváranie zmlúv na diaľku. Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok 16

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR") a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti AMCORTH s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke http://www.rackyaprislusenstvo.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdenie súhlasu s VOP

Kupujúci pri uzavretí objednávky tovaru z internetového obchodu Predávajúceho potvrdzuje súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje použitie týchto všeobecných obchodných podmienok pri uzatváraní kúpnych zmlúv na diaľku a neakceptuje žiadane všeobecné obchodné podmienky kupujúcich. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na stránkach Predávajúceho www.rackyaprislusenstvo.sk

Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia od 24.5.2018.

AMCORTH, s.r.o.
internetový obchod www.rackyaprislusenstvo.sk

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info