Panel používateľa

Ochrana osobných údajov

OZNAM O ZMENE WEBOWEJ ADRESY

Vážení zákazníci,

Radi by sme Vás informovali, že od 30.3. bude tento web zrušený a nahradený slovenskou verziou webu www.amcorth.com

Vaše objednávky prosím formulujte na stránke www.amcorth.com alebo priamo emailom - office@amcorth.com

Ak vám bude chýbať váš obľúbený produkt alebo určitá možnosť pri výbere produktu, neváhajte nás kontaktovať, budeme sa snažiť splniť vaše priania.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť.

Prajeme veľa zdravia!

S pozdravom

Váš AMCORTH s.r.o. 

Ochrana osobných údajov

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj „Nariadenie" a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „Zákon") prevádzkovateľ spoločnosť AMCORTH s.r.o. so sídlom na adrese Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava, IČO: 467 422 12 (ďalej len „spoločnosť), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.
Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov spoločnosťou a informácie o prístupe k osobným údajom.

1. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.
Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.
Spoločnosť môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.
Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná a Zákona o ochrane osobných údajov.
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

2. Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.
Mail: office@amcorth.com
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, AMCORTH s.r.o., Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava

3. Vaše práva podľa Nariadenia a Zákona

Právo na prístup
Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.
Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu
Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie
Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania
Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať
Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním
Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok.

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.
Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

4. Internetový obchod
Aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie a podobne (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).
Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona č. 431/2002 o účtovníctve).
Možnosť nákupu tovaru prostredníctvom Internetového obchodu nie je podmienená registráciou zákazníckeho účtu na webovom sídle Predávajúceho (ďalej len ako ,,Zákaznícky účet"). Kupujúci je oprávnený nakupovať Tovar priamo z webového rozmedzia Internetového obchodu ako hosť alebo ako registrovaný užívateľ prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, kedy v systéme evidujeme aj vaše obchodné transakcie a objednávky aby ste si mohli kedykoľvek pozrieť svoju históriu nákupov. Vaše osobné údaje uvedené v objednávke budú spracúvané taktiež našimi zmluvnými partnermi, ktorý pre nás zaisťujú rôzne služby ako chod on-line obchodu, doručenie tovaru alebo úpravu tovaru. Ich aktuálny zoznam nájdete v kapitole 7.

5. Služby spoločnosti
Rovnako aj priamo v skladových priestoroch v určitých prípadoch, aby sme s vami mohli uskutočniť obchodný vzťah potrebujeme o vás spracúvať niektoré osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy, dodanie tovaru/služby, uskutočnenie platby, plnenie ďalších zmluvných povinností, súvisiacich najmä s uplatňovaním práv zo záruky, reklamácie a podobne (právny základ: čl. 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR).
Osobné údaje sa spracúvajú do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania stanovených osobitnými predpismi (napr. §35 ods. 3) zákona č. 431/2002 o účtovníctve).
Vaše osobné údaje uvedené v objednávke alebo zmluve budú spracúvané taktiež našimi zmluvnými partnermi, ktorý pre nás zaisťujú rôzne služby ako dovoz tovaru. Ich aktuálny zoznam nájdete v kapitole 7.

6. Spracovanie osobných údajov na účely marketingu
V prípade, že vyznačíte súhlas s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov (najmä mena, adresy, telefónneho čísla, dátumu narodenia a e-mailovej adresy) na účely marketingu budeme vám zasielať newsletter a reklamné oznámenia o produktoch, službách a ostatných aktivitách spoločnosti AMCORTH s.r.o., so sídlom: Jozefa Hagaru 9, 831 51 Bratislava, IČO: 467 422 12, prostredníctvom vami vybraného kanálu.
Súhlas poskytujete dobrovoľne a to na dobu 10 rokov a ste si vedomý/á, že ho môžete kedykoľvek odvolať, a to zaslaním oznámenia o odvolaní na adresu sídla spoločnosti alebo kliknutím na odkaz "Odhlásiť sa" v zaslanom newsletteri či reklamnom oznámení. Zasielané reklamné oznámenia môžu byť personalizované na základe poskytnutých osobných a ďalších údajov pre personalizáciu obsahu, ktoré AMCORTH s.r.o. zistí z vášho správania na webových stránkach www.rackyaprislusenstvo.sk. Osobné údaje budú spracované až po vyplnení objednávky na zasielanie newsletteru / ďalších reklamných oznámení a potvrdení objednávky podľa inštrukcií doručených v e-mailovej správe. Ak nebude zadanie objednávky potvrdené, návštevníkom zadané údaje budú bez zbytočného odkladu zlikvidované.

7. Sprostredkovatelia
Spoločnosť môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, ktorým sú sprostredkovatelia. Spoločnosť prehlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov.
Zoznam sprostredkovateľov:

Sprostredkovateľ          Sídlo                                  IČO         účel spracúvania osobných údajov
Geis Parcel SK s.r.o.  Trňanská 6, 96 001 Zvolen   46489 592              doprava tovaru
Geis SK s.r.o            Trňanská 6, 96 001 Zvolen   31324 428              doprava tovaru

8. Politika používania cookies
Naša internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies.
Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Využívaním našich internetových stránok súhlasíte s využívaním technológie cookies. Pri prechádzaní www.rackyaprislusenstvo.sk umiestnime vo vašom internetovom prehliadači reklamné súbory cookies, takže môžeme porozumieť tomu, čo vás zaujíma.

9. Táto stránka využíva službu GoogleAnalytics, službu internetovej analýzy spoločnosti GoogleInc. (ďalej len „Google")

Služba GoogleAnalytics využíva textové údaje z cookies, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a umožňujú prostredníctvom vás uskutočniť analýzu využívania webovej stránky. Takéto informácie získané z cookies, ktoré sa týkajú využívania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú zaslané na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Spoločnosť Google využíva tieto informácie, aby vyhodnotila do akej miery využívate webovú stránku s cieľom vyhotoviť správu o aktivite na webovej stránke pre jej správcu a poskytnúť ďalšie služby spojené s využívaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie prípadne v rozsahu povolenom zákonom postúpiť tretím stranám, pokiaľ sú takéto tretie strany so spoločnosťou Google v zmluvnom vzťahu, ktorého predmetom je spracovanie takýchto údajov. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude vašu IP adresu spájať so žiadnymi ďalšími údajmi.
Nainštalovaniu cookies sa vyhnete zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača. Chceme vás však upozorniť, že v takomto prípade nebudete mať možnosť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby údaje (vrátane vašej IP adresy) vzťahujúce sa na používanie webovej stránky, ktoré boli získané na základe zaznamenania cookies, boli postúpené spoločnosti Google tak, že si na nasledujúcom odkaze stiahnete dostupný doplnok prehliadača a nainštalujete ho. Odkaz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Využívaním tejto webovej stránky prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním vašich údajov spoločnosťou Google vyššie uvedeným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Vo všeobecnosti môžete našu webovú stránku navštíviť aj bez toho, aby Ste poskytli informácie o vašej osobe.

10. Technické bezpečnostné štandardy
Kódovanie stránok www.rackyaprislusenstvo.sk v oblasti určenej na prihlasovanie sa uskutočňuje prostredníctvom protokolu SSL. Vaše údaje sú na internete prenášané vždy v kódovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (minimálne 128 bitov).

Služby poskytované v rámci www.rackyaprislusentstvo.sk, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.

V Bratislave 24.5. 2018

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info